DRAGON VILLAGE

 • 스토어

 • 틱톡

 • 플러스친구

 • 유튜브

 • 인스타그램

팁&공략

 • 드래곤빌리지
 • 커뮤니티 > 팁&공략

유저 프로필 사진

장신구 스탯

20 IFANDOR
 • 조회수1074
 • 작성일2024.06.12

장신구   HP   ATT   DEF

물뿔15(체/공)   10   5   0

물뿔15(체/방)   10   0   5

대뿔15(방/공)   0   5   10

대뿔15(방/체)   5   0   10

불뿔15(공/방)   0   10   5

불뿔15(공/체)   5   10   0

바뿔15(공/체)   7   8   

바뿔15(공/방)   0   8   7

바뿔15(체/방)   8   0   7

악보15(체)   15   0   0

황보15(공)   0   15   0

여보15(방)   0   0   15

물뿔16(체/공)   10   6   0

물뿔16(체/방)   10   0   6

대뿔16(방/공)   0   6   10

대뿔16(방/체)   6   0   10

불뿔16(공/방)   0   10   6

불뿔16(공/체)   6   10   0

바뿔16(공/체)   8   8   0

바뿔16(공/방)   0   8   8

바뿔16(체/방)   8   0   8

악보16(체)   16   0   0

황보16(공)   0   16   0

여보16(방)   0   0   16

물뿔17(체/공)   11   6   0

물뿔17(체/방)   11   0   6

대뿔17(방/공)   0   6   11

대뿔17(방/체)   6   0   11

불뿔17(공/방)   0   11   6

불뿔17(공/체)   6   11   0

바뿔17(공/체)   9   8   0

바뿔17(공/방)   0   9   8

바뿔17(체/방)   9   0   8

악보17(체)   17   0   0

황보17(공)   0   17   0

여보17(방)   0   0   17

바뿔18(공/체)   9   9   0

바뿔18(공/방)   0   9   9

바뿔18(체/방)   9   0   9

악보18(체)   18   0   0

황보18(공)   0   18   0

여보18(방)   0   0   18

댓글0

  • 상호 : (주)하이브로
  • 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 432 준앤빌딩 4층 (135-280)
  • 대표 : 원세연
  • 사업자번호 : 120-87-89784
  • 통신판매업신고 : 강남-03212호
  • Email : support@highbrow.com

  Copyright © highbrow, Inc. All rights reserved.